Tag: رویکرد رنگ

چکیده:رنگ ها به دو دسته ی کروماتیک و آکروماتیک تقسیم می شوند که رنگ های کروماتیک (رنگی) دارای شخصیت ، معانی و خاصیت هایی است که می توان از خواص آن در روند شکل گیری اثر هنری سود جست . رنگ ها دارای کیفیت های گرمی ، وزنی ، دوری نزدیکی ، بو ، طعم و خاصیت های دیگر هستند . رنگ ها داری معانی ، قدرت و بازتاب هستند مثلا قرمز رنگی گرم ، پویا ، پرانرژی است که ظرفیت واژگانی انسان را ناخودآگاه افزایش می دهد. آبی رنگی است که در بیشتر جوامع عملکرد دینی دارد . زرد رنگی نکته بین و خطاسنج است و بر هر چیزی که بنشیند بر آن شدت می بخشد . سبز رنگ سکوت است و طعم تلخ و گس دارد . رنگ بنفش ضد زبان ، ضد رفتارهای اجتماعی و نماد وهم و ترس است. رنگ های آبی ، زرد و قرمز رنگ های اصلی هستند که جانشین تمام رنگ ها در جهانند و چشم برای ایجاد تعادل چنین مجموعه ای را طلب می کند . رنگ ها نسبت به هم تاثیرگذارند مثلا آبی بر روی زمینه ی سفید عمق بیشتری نسبت به زمینه ی مشکی دارد. وقتی از هماهنگی رنگ صحبت می کنند اثرات مشترک دو یا چند رنگ را ارزیابی می کنند. با دانش درباره رنگها می توانیم در عکاسی و به خصوص عکاسی تبلیغاتی می توانیم به نتیجه بهتری دست یابیم.

خواندن ادامه مطلب